fbpx
Adatvédelmi tájékoztató

amelyben Nagy-Kovács Zsolt Sándorné (őstermelő, kisüzemi bortermelő), (továbbiakban: Nagy-Kovács Pince), (székhelye: 3910 Tokaj, Dienes Pál utca 1.), mint adatkezelő tájékoztatja az online áruházának (a továbbiakban: webshop) látogatóit és a szolgáltatásokat igénybe vevőket, mint érintetteket (a továbbiakban: érintett vagy érintettek) a személyes adataik kezeléséről és felhasználásáról (a továbbiakban együttesen: adatkezelés) az alábbiak szerint.
A tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Nagy-Kovács Pince különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Bevezetés
A Nagy-Kovács Pince tiszteletben tartja az érintettek információs önrendelkezési jogát, valamint az információ szabadsághoz és biztonsághoz való jogát, melyeket az adatvédelem általános alapelveit és a vonatkozó jogszabályi előírásokat megtartva juttat érvényre, az adatkezelést pedig a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi. A Nagy-Kovács Pince az általa kezelt adatok közül azokat, amelyek az adatkezelés céljához szükségesek átadhatja:

-azoknak, akik a Nagy-Kovács Pince megbízása alapján a számlázást, a követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, illetőleg az ügyfél tájékoztatást, kiszállítást végzik;
-a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére;
-a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas bűncselekmények céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, az ügyésznek, valamint a bíróságnak.
Az átadott adatokkal kapcsolatban az adatokat átvevőket a Nagy-Kovács Pincével azonos titoktartási kötelezettség terheli.
Az érintettek adatai a szállítás és kézbesítés idejére átadásra kerülnek a szállító cégeknek. A szállító vállalatok szerződésben nyilatkoznak az adatok bizalmas kezeléséről.
A Nagy-Kovács Pince által végzett adatkezelés alapvetően az érintettek önkéntes hozzájárulásán alapul. Előfordulnak azonban olyan – a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban is hivatkozott – esetek, amikor az adatkezelést jogszabály írja elő vagy teszi lehetővé.
Az adatkezelésre irányadó lényeges jogszabályok:
-a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
-az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.);
-az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.);
-az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv);
-a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.);
-a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv tv.);
-a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.);
Az érintettek az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseikkel fordulhatnak a Nagy-Kovács Pincéhez, illetve az adatkezeléssel kapcsolatosan további tájékoztatást kérhetnek.

A Nagy-Kovács Pince elérhetőségei:
Nagy-Kovács Pince
postacím: 3910 Tokaj, Dienes Pál utca 1.
telefon: +36304673525
e-mail: info@nagykovacs.hu

Weboldallal kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelésről a NAIH az Info tv. 65.§ (3) adatvédelmi nyilvántartást nem vezet.

Az adatkezelés célja: a weboldal szolgáltatásainak (a továbbiakban: szolgáltatások) megfelelő nyújtása és igénybe vétele, így különösen a webshopban történő megrendelések kezelése és teljesítése, illetve az azokhoz kapcsolódó számlázás lebonyolítása és dokumentálása, továbbá a vásárlói szokások elemzése, a vásárlókkal való kapcsolattartás.
Az adatkezelés során kezelt adatok (a továbbiakban: adatok) köre: teljes név (név előtag, vezetéknév, keresztnév), telefonszám, e-mail cím, kiszállítási cím (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó), számlázási név: természetes személy esetén teljes név (név előtag, vezetéknév, keresztnév), számlázási cím (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó), az érintett vásárlásainak adatai (termékek, mennyiségek, árak).
Az adatkezelés jogalapja: A Nagy-Kovács Pince felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy az adatszolgáltatásuk önkéntes és az adatkezelés jogalapja az általuk igénybe vett webshop szolgáltatás vagy a Nagy-Kovács Pincével való kapcsolattartás során megadott hozzájárulás, ezen túlmenően pedig az Eker tv. 13/A. § – a, valamint a Számv tv. 169. § (2) bekezdése.
Az adatok forrása: az adatkezeléssel érintett adatokat az érintettek önkéntesen bocsátják a Nagy-Kovács Pince rendelkezésére a webshop igénybevétele vagy a Nagy-Kovács Pincével való kapcsolattartás során.
A Nagy-Kovács Pince kéri az érintettektől, hogy az adatközlés során ügyeljenek a közölt adatok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért minden esetben az adatközlő felel. Abban az esetben, amennyiben a felhasználó más személy személyes adatait adja meg, úgy az adatközléssel kijelenti, hogy az érintettől az adatközlésen alapuló adatkezeléshez szükséges felhatalmazással rendelkezik. A Nagy-Kovács Pince felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy az általuk közölt adatok helytelensége, pontatlansága vagy hiányossága akadálya lehet a megfelelő adatkezelésnek és a szolgáltatások megfelelő igénybevételének.
Az adatkezelés időtartama: Az érintettek tudomásul veszik és elfogadják, hogy a webshop igénybevétele vagy a Nagy-Kovács Pincével való kapcsolattartás során megadott személyes adataikat, valamint az adatkezeléssel érintett adatokat a nagykovacs.hu weboldal működésének időtartama alatt határozatlan ideig, de legkésőbb a hozzájárulásuk visszavonásáig kezeli.
Az adatkezeléshez adott hozzájárulás bármikor ingyenesen visszavonható. A Nagy-Kovács Pince tájékoztatja ugyanakkor az érintetteket arról, hogy az Info tv. 6.§ (5) bekezdés rendelkezései szerint a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (pl: számviteli, fogyasztóvédelmi előírások) vagy jogos érdekének érvényesítése céljából bizonyos adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhet (Eker tv. 13/A. §; Számv tv. 169. § (2) bekezdés; Fogyv tv. 17/A).
Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az adatkezelő tájékoztatása nélkül a honlapok valamelyikén adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az adatkezelő által folytatott adatkezelésnek. Az adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.
Adatfeldolgozók: A Nagy-Kovács Pince az adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozókat (a továbbiakban: adatfeldolgozók) veszi igénybe:
neve:  GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
címe: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: futárszolgálat, csomag kézbesítés
neve:  Nagy-Kovács Márton
címe: 3910 Tokaj, Dienes Pál utca 1.
az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Google Ads, Google Analytics, e-mail kezelés, számlázás, direkt marketing és hírlevél célú adatkezelés, kapcsolattartás
neve:  Kreatív Web Ötletek Bt.
címe: 3910 Tokaj, Ladányi út 15.
az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: webáruház működtetés, karbantartás
A Nagy-Kovács Pince az adatfeldolgozók körét szűkítheti és bővítheti azzal, hogy a mindenkori adatfeldolgozók személyéről a jelen Adatvédelmi tájékoztató megfelelő módosításával és az adatfeldolgozók adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentésével tájékoztatja az érintetteket. Az adatok mindenkori adatfeldolgozók részére való átadásához az érintettek az adatközléssel hozzájárulásukat adják.

Direkt marketing és hírlevél célú adatkezelés
A direkt marketing adatkezelés célja: a direkt marketing adatkezeléshez hozzájáruló vásárlók vásárlói szokásainak elemzése alapján, számukra személyre szabott ajánlatok készítése és küldése, az érintettek közvetlen üzletszerzési célú megkeresése, a Nagy-Kovács Pince által kínált termékekről és szolgáltatásokról szóló megkeresések, tájékoztatók és információk küldése.

A hírlevél adatkezelés célja: a vásárlókkal való kapcsolattartás, a Nagy-Kovács Pince által kínált termékekről és szolgáltatásokról szóló hírlevelek (tájékoztatók és információk) küldése.
Az adatkezelés során kezelt adatok köre: teljes név (név előtag, vezetéknév, keresztnév), telefonszám, e-mail cím, kiszállítási cím (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó), számlázási név: természetes személy esetén teljes név (név előtag, vezetéknév, keresztnév), számlázási cím (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó),  az érintett vásárlásainak adatai (termékek, mennyiségek, árak).
Az adatkezelés jogalapja: A Nagy-Kovács Pince felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy az adatszolgáltatásuk önkéntes és az adatkezelés jogalapja az általuk igénybe vett webshop szolgáltatás vagy a Nagy-Kovács Pincével való kapcsolattartás során megadott hozzájárulás, ezen túlmenően pedig az Eker tv. 13/A. § – a, valamint a Gr. tv. 6. § -a. Az érintett a vásárlás során a Gr. tv. 6. § szerinti kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Nagy-Kovács Pince a személyes adatait és a vásárlási szokásairól szóló adatokat a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje és részére közvetlen üzletszerzés útján reklám,- és egyéb küldeményeket, a Nagy-Kovács Pincénél elérhető termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztatókat és ajánlatokat küldjön, valamint hírleveleket továbbítson.
Az adatok forrása: Az adatkezeléssel érintett adatokat az érintettek önkéntesen bocsátják a Nagy-Kovács Pince rendelkezésére a webshop igénybevétele vagy a Nagy-Kovács Pincével való kapcsolattartás során.
Az adatkezelés időtartama: Az érintettek tudomásul veszik és elfogadják, hogy a vásárlás során megadott személyes adataikat, valamint az adatkezeléssel érintett adatokat a Nagy-Kovács Pince a nagykovacs.hu weboldal működésének időtartama alatt határozatlan ideig, de legkésőbb a hozzájárulásuk visszavonásáig kezeli.
Az Adatvédelmi tájékoztató jelen pontjában meghatározott adatkezeléshez, azaz a hírlevél küldéshez adott hozzájárulás bármikor ingyenesen és indokolás nélkül visszavonható, illetve lemondható. A hírlevelek továbbításának megtiltását a kiküldött hírlevélben található linkre kattintva lehet kérni.

A nagykovacs.hu weboldal látogatói adatainak kezelése
A weboldal látogatóinak nem szükséges személyes adataik megadása, amennyiben a weboldalon csak böngésznek, de nem kívánnak a webshopban vásárolni, illetve a Nagy-Kovács Pincével kapcsolatba lépni. A weboldal böngészése során naplófájlban rögzítésre kerül a látogató által a böngészés során használt IP cím, a látogatás dátuma és időpontja, a meglátogatott oldal adatai, valamint a látogató által használt operációs rendszer és böngésző típusadatai. Ugyanakkor a Nagy-Kovács Pince a fenti adatokat a webshop igénybevétele során megadott személyes adatokkal nem kapcsolja össze és nem törekszik a látogató személyének más módon való beazonosítására sem. A weboldal html kódja a Nagy-Kovács Pincétől független szolgáltató szerveréről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a látogató által használt számítógéppel kerül összeköttetésbe. A felhasználó számára esetlegesen célzott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. Felhívjuk a honlapra látogatók figyelmét, hogy ezen hivatkozások szolgáltatói a látogató böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat gyűjthetnek. A Nagy-Kovács Pince és a külső szolgáltató szervere közötti kapcsolat kizárólag a szolgáltató hivatkozási kódjának beillesztésére terjed ki, a látogatók személyes adatainak átadása, továbbadása nem történik.


A nagykovacs.hu weboldal cookie-k (http sütik) kezelése
A cookie-k (http sütik) működése általában: A cookie-k (http sütik) kisméretű adatfájlok, adatcsomagok, amelyeket a weboldal használata során és azon keresztül helyezünk el a látogató számítógépén és amelyeket a látogató internetes böngészője ment és tárol el a weboldalról letöltve. Fontos tudni, hogy az internetes böngészők többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a cookie-k elhelyezését és használatát. Ugyanakkor a böngésző megfelelő beállításaival a cookie-k visszautasíthatóak, használatuk korlátozható, illetve letiltható, valamint a már eltárolt cookie-k törölhetőek. A cookie-k használatához szükséges beállításokról az egyes böngészők szolgáltatói nyújtanak tájékoztatást, illetve a szükséges információk általában megtalálhatóak a böngészők „súgó” menüpontja alatt is.

A látogató hozzájárulása a cookie-k használatához: Fontos tudni azt is, hogy az a tény, hogy a weboldal látogatása során a látogató böngészőjének beállításaiban a cookie-k használata nem került tiltásra, illetve visszautasításra, azt is jelenti, hogy a látogató a weboldal használatával a cookie-k használatához is hozzájárulását adja.
Cookie-k használata és a weboldal működése: A cookie-k használatának felhasználó általi tiltása nem akadálya a weboldal látogatásának vagy az azon való böngészésnek. Tekintettel ugyanakkor arra, hogy néhány általunk használt cookie feltétlenül szükséges egyes szolgáltatások megfelelő működéséhez, így a cookie-k használatának tiltása vagy visszautasítása, illetve a már eltárolt cookie-k törlése azt eredményezi, illetve eredményezheti, hogy a weboldal nem működik teljeskörűen és bizonyos funkciói nem használhatóak megfelelően.
A cookie-k használatával érintettek köre: A cookie-k használata a weboldal azon látogatóit érinti akik a böngészőjük megfelelő beállításával a cookie-k használatát nem tiltják. A cookie-k elhelyezésével, illetve azok visszaolvasásával a látogatóknak a weboldal használatával, illetve böngészésével kapcsolatos adatait és az azokhoz kapcsolódó információkat kezeljük.
A cookie-k használatának célja: A weboldalon azért használunk cookie-kat, hogy a látogatók számára a böngészést egyszerűsítsük, a felhasználói élményt pedig növeljük az egyes felhasználói beállítások és látogatási előzmények rögzítésével. Emellett a cookie-k segítségünkre vannak a látogatók megfelelő kiszolgálásában, a látogatásuk biztonságának elősegítésében és szolgáltatásaink fejlesztésében azáltal, hogy a weboldal használatával kapcsolatos adatokat, statisztikákat és más hasznos információkat is adnak számunkra. A weboldalról korábban letöltött és elmentett cookie-k visszaolvasása lehetővé teszi számunkra, hogy a látogató adott böngészési munkamenetét összekapcsoljuk egy korábbi böngészésének adataival. A böngészési előzmények összekapcsolása és a böngészési szokások elemzése pedig segítségünkre van abban, hogy a látogató anonimitásának megőrzése mellett számára egyedi felhasználói élményt nyújtsunk, illetve célzott reklám és marketing üzeneteket továbbítsunk.
A cookie-k használatának tiltása: Felhívjuk a weboldal látogatóinak figyelmét arra és javasoljuk számukra, hogy amennyiben a cookie-k használatához nem járulnak hozzá, úgy az internetes böngészőjük megfelelő beállításaival a cookie-kat utasítsák vissza, illetve használatukat tiltsák, illetve a már eltárolt cookie-kat töröljék.
Analytics Cookie: A weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának elemzésére. A Google Analytics rendszere ún. „cookie-kat” – egyszerű, rövid, kisméretű szöveges fájlokat – tárol el az Ön informatikai eszközén és ezek segítségével elemzi a weboldalunk látogatottságát, segítve ezzel a weboldalunk fejlesztését a felhasználói élmény fokozása érdekében. A „cookie-ban” rögzített, weboldal látogatottságára vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával és az Ön IP címével együtt) a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy az Ön honlap-látogatási szokásait kiértékelje, jelentéseket állítson össze ezekről XY számára, valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson. Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a felhasználók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt. Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout), és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.
Célzott vagy reklám cookie: Annak érdekében, hogy az érdeklődési körüknek leginkább megfelelő marketing információkkal tudjuk ellátni látogatóinkat, személyre szabott, azaz célzott vagy reklám cookie-kat is használhatunk, amihez azonban az Ön kifejezett beleegyezése szükséges, melyet az adott webes felületen megjelenő külön szövegdobozban a megfelelő gombra történő kattintással adhat meg. Ezek a cookie-k részletes információkat gyűjtenek böngészési szokásairól. Ha Ön megerősítette, hogy a továbbiakban is kapni szeretne tőlünk e-maileket, marketing információkat, illetve ajánlatokat, akkor a cookie-k a következőképpen fognak működni: Információkat gyűjtenek arról, hogy Ön a weboldalainkon mely cikkeket és/vagy szolgáltatásokat kereste meg, így- adatokat rögzítenek Önről, amelyek lehetővé teszik, hogy azonosítsuk Önt és beállításait, így nem kell újra megadnia ezeket az információkat, amikor ismételten az oldalunkra látogat segítenek beazonosítani Önt, amennyiben egy tőlünk kapott e-mailre válaszol. Korlátozható egy adott hirdetés megtekintésének a száma, valamint mérhető a hirdetési kampányok hatékonysága.
Harmadik féltől származó cookie: Honlapunkon időnként külső webes szolgáltatások segítségével jelenítünk meg különféle tartalmakat, mely néhány olyan cookie tárolását eredményezheti, melyeket nem mi felügyelünk, így értelemszerűen nincs befolyásunk arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek arról, hogy Ön miként használja ezeket a beágyazott tartalmakat:
-Facebook
-Google Analytics
-Youtube
-Instagram
-Google Maps
Munkamenet cookie: Ezek nélkülözhetetlenek a weboldalunkon történő navigáláshoz, weboldalunk kulcsfontosságú funkcióinak működéséhez és a védett tartalmak eléréséhez. Ezek a cookie-k az adatlapok kitöltéséhez szükséges információkat és esetenként az Ön által kiválasztott nyelvet tárolják, és nem gyűjtenek Önről olyan információkat, melyekkel Önt azonosítani lehetne, melyeket marketing céljából fel lehetne használni, vagy amelyek emlékeznének arra, milyen más honlapokon járt. A honlap bezárása után e sütik automatikusan törlődnek és a munkamenet lezárásra kerül.
Funkcionális cookie: Ezek a cookie-k a felhasználói élmény javítása érdekében észlelik, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapunkat, megjegyzik az Ön korábbi felhasználói döntéseit (mint például a felhasználóneve, jelszava, választott nyelv, régió, bejelentkezett-e egy korábbi munkamenet során, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások), hogy ilyen módon jobb és személyre szabottabb funkciókat kínálhassunk Önnek. Ezek a cookie-k nem követik Önt nyomon más honlapokon folytatott tevékenységét és nem használjuk azokat olyan célra, hogy hirdetéseket küldjünk Önnek más oldalakon keresztül.

Google Ads konverziókövetés használata
A „Google Ads" nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „GoogleDz). Amikor a felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookieknak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a felhasználó nem is azonosítható általuk. Amikor a felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy felhasználó a hirdetésre kattintott. Minden Google Ads ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az Ads ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szerzünk – azt a célt szolgálják, hogy konverziós statisztikákat készítsünk. Így tájékozódva a hirdetésünkre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutunk hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

Közösségi oldalak
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak adatkezelése körében a következőket: 

a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/ Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/ Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.
Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Adattovábbítás, az adatok megismerésére jogosultak köre, az adatok informatikai védelme
Adattovábbítás: A Nagy-Kovács Pince az általa kezelt személyes adatok tekintetében adattovábbítást csak jogszabályban meghatározott keretek között és csak hatóság vagy bíróság megkeresésére vagy ezek, illetve jogszabályi előírás alapján és csak olyan mértékben teljesít, amelyet az adatkérés szükségessé tesz.

Az adatok megismerésére jogosultak köre: Az adatok megismerésére a Nagy-Kovács Pince az adatkezelésben és az adatfeldolgozásban részt vevő és erre feljogosított közreműködői és munkavállalói jogosultak az adatkezelésben elvégzett feladatuk, illetve munkakörük által indokolt mértékben és szabályozott keretek között.
Az adatok védelme: A Nagy-Kovács Pince az adatokat az adatkezelés során megfelelő technikai (pl: jelszó) és egyéb intézkedésekkel védi annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, integritását, bizalmasságát és az adatokat megóvja a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól és sérülésektől, nyilvánosságra hozataltól és bármely jogosulatlan felhasználásától.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei
Az érintettek az adatkezelésről a Nagy-Kovács Pincétől tájékoztatást kérhetnek, valamint kérhetik a kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, törlését, zárolását, az adatkezelés ellen tiltakozhatnak, valamint bíróság előtt jogorvoslattal élhetnek, illetve az alábbi elérhetőségekkel rendelkező NAIH eljárását kezdeményezhetik, ott panaszt tehetnek.


Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

A Nagy-Kovács Pince az érintett kérelmére tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens – előfordulása esetén – körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatást a Nagy-Kovács Pince az érintett kérelmének benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, – az érintett erre irányuló kérelmére – írásban adja meg. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a Nagy-Kovács Pincénél még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Nagy-Kovács Pince költségtérítést állapíthat meg. Az érintett tájékoztatását a Nagy-Kovács Pince a jogszabályban előírt esetekben és módon megtagadhatja.

A Nagy-Kovács Pince a személyes adatot helyesbíti, ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Nagy-Kovács Pince rendelkezésére áll.
A Nagy-Kovács Pince a személyes adatot – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – törli, ha annak kezelése jogellenes; annak törlését az érintett kéri; az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:
-ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
-ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
-valamint törvényben meghatározott egyéb esetben.
A Nagy-Kovács Pince a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Nagy-Kovács Pince az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett a Nagy-Kovács Pince így meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha a Nagy-Kovács Pince a határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.  Az érintett a jogainak megsértése esetén, a Nagy-Kovács Pince ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
A Nagy-Kovács Pince fenntartja magának a jogot jelen Adatvédelmi tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelően tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk folyamatos közzététele az weboldalon történik.
© 2018 All rights reserved by nagykovacs.hu | design by Creative Ideas
Mint minden weboldal, a nagykovacs.hu is használ cookie-kat, hogy kellemesebb felhasználói élményben legyen részed, amikor az oldalunkon jársz. Az “Értem” gomb lenyomásával hozzájárulásodat adod, hogy elfogadod őket. További tudnivalókat a cookie-król Adatvédelmi tájékoztatónkban találsz.